Techinova Insight

Techinova Insight är en helhetslösning som är framtagen i syfte att ge elnätsföretagen stöd i den kraftiga omställning som sker mot ett alltmer dynamiskt elnät.

Systemet innefattar:

  • RTU med integrerad nätkvalitémätning, temperaturövervakning och lokal analys av stationen.
  • Feldetektering (Protrol) upp till 3 fack (option)
  • Belslutstöd som ersätter ett flertal olika larm
  • Enkel implementation mot ert befintliga SCADA via energistandardprotokoll IEC60870-5-104
  • Direkt kommunikation mot koncentrator (TechiHub), vilken kan spara ned insamlade data i egen databas för efteranalys.

Hur fungerar det?

Techinova Insight baseras på Techinova Insight Noder (TIN), vilka placeras i nätstationerna. Dessa samlar in realtidsmätdata från RTU:ns mätmoduler samt från externt anslutna enheter. Det sker även insamling av digitala signaler såsom larm från larmpanel och övriga ingångar. RTU:n övervakar kontinuerligt all insamlad mätdata för att avgöra om något avviker eller om en kombination avmätvärden under-/överstiger sitt gränsvärde.

Detaljstudie av nätstation

Den insamlade datan samt de lokala analyserna kan skickas in till SCADA för larmhantering och för ytterligare analys. TIN skåpen kan även enkelt integreras mot TechiHub- koncentratorn för vidare behandling av insamlade mätvärden/larm. Med Insight modulen i TechiHub sparas varje mätvärde/larm ner i en tidsserie-historikdatabas och kan visualiseras över tid med valfritt presentationssystem.

Insamlade mätdata kan även ligga till grund för andra beräknings-/analys-system såsom NIS och till Smart Grid Autuomation (SGA) modulen i TechiHub som skapar automationsunderlag för automatisk omkoppling i nätet.

LOKAL ANALYS

Techinovas modell bygger på att all analys och automation sker så nära källan som möjligt, det ger bäst resultat och är bandbreddseffektivt. För att möjliggöra detektering av snabba trendförlopp sker analys, som ovan nämnts, i själva RTU:n. Analysen kan kompletteras med konfigurerbar långtidsanalys i valfritt presentationssystem.

HÄLSOSTATUS

Mätning av exempelvis spänning, ström, elkvalitet och överlast jämförs mot i förväg satta gränsvärden och skapar händelser vid avvikelse. Denna typ av händelser tillsammans med binära larm, såsom nollspänning och tryckvakter skapar ett totalt hälsoläge av stationen i tre nivåer.

Detta visualiseras i tre nivåer:

GRÖN                                          Stationen i god kondition med full funktionalitet

GUL                                             Avvikande värden/trender – något är på väg att hända. Förebygg fel genom åtgärd i detta skede.

RÖD                                             Stationen har/har haft en allvarlig avvikelse som påverkar kund-leveranser. Omedelbar åtgärd krävs.

Ladda ner produktblad

Broschyrer