Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Affärsverken rullar ut Techinovas lösning för Smarta Nätstationer till 200 stationer

Under fjolåret vann Techinova AB upphandlingen avseende Smarta Nätstationer till Affärsverken i Karlskrona. Upphandlingen avser s.k. retrofit-utrustning, d v s kompletterande utrustning till befintliga nätstationer tillsammans med systemet Techinova Insight för beslutsstöd. Under hösten genomfördes godkännandeprocessen och efter genomförda tester är produktion och utrullning i full gång!

Genom Techinovas lösning möjliggörs digital insamling av data från samtliga lågspänningsgrupper. Dessa värden ligger sedan till grund för analys och optimering av distributionsnätet. Med hjälp av inhämtade mätvärden och olika beräkningar kan feldetektering ske, kapacitetsbrist i nätet upptäckas och förebyggas, el kvalitét mätas mm. Ett system för beslutsstöd, Techinova Insight åskådliggör aktuellstatus och larmar vid överstigna gränsvärden.  

Affären uppgår till sammantaget ca 9 mnkr och utrullning sker under 2 år.

Anders Savetun, affärsområdeschef Elnät på Affärsverken i Karlskrona besöker produktionen på Techinova

 - Vårt elnät blir alltmer komplext och nya utmaningar såsom kapacitetsbrist och flaskhalsar i olika delar av nätet har skapat ett växande behov av att kunna fatta proaktiva beslut utifrån realtidsdata, säger Anders Savetun, affärsområdeschef för elnät på Affärsverken i Karlskrona.

Mjukvarusystemet Techinova Insight visar aktuell status och larmar när satta gränsvärden avviker från normaltillstånd.

Att mäta är att veta. För att inte användarna ska drunkna i mätvärden och information sker analys i RTU:n lokalt och skickas som beslutsstöd till användarna. Den lokala RTU:n skickar hälsosignaler i tre steg; grön, gul och röd. Dessa baseras på lokala mätvärden samt övrig lokal information.

-       Att arbeta med proaktiv automation har varit ett av våra fokusområden under de senaste åren, säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova. Vi är mycket stolta över att få möjlighet att leverera en helhetslösning till Affärsverken och ser fram emot ett långsiktigt gott samarbete.

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB äger och underhåller elnätet i centrala Karlskrona. Nätet är ett medelstort stadsdistributionsnät med en mindre andelfriledning. Antalet kunder uppgår till ca 20 000.

Techinova AB är verksamma inom energisektorn och utvecklar och säljer produkter som skräddarsys till ett helhetskoncept för el-distributörer. Den egenutvecklade produktportföljen innehåller kommunikations- och automationslösningar som vid behov kompletteras med tredjepartsprodukter. Bolaget levererar lösningar för t.ex. driftövervakning, självläkande nät, effektstyrning m.m. Techinova tar ett helhetsansvar kring affären och erbjuder även driftsättning, service och support. Techinova har kontor i Karlskrona och Uppsala.